جمعه 1 تير 1397جستجو
مستندات تهيه شده به تفكيك حوزه‌ها
  حوزه رياست
  معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي
  معاونت اداري و مالي
  معاونت پژوهش و فناوري
  معاونت دانشجويي و فرهنگي
  معاونت طرح و برنامه
  دانشكده‌ ادبيات و علوم انساني
  دانشكده الهيات و معارف اسلامي
  دانشكده تربيت‌بدني و علوم ورزشي
  دانشكده دامپزشكي
  دانشكده علوم اداري و اقتصادي
  دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي
  دانشكده علوم
  دانشكده علوم رياضي
  دانشكده كشاورزي
  دانشكده معماري و شهرسازي
  دانشكده منابع طبيعي و محيط زيست
  دانشكده مهندسي

معاونت پژوهشي و فناوري> مركز اطلاعات، آمار وامور رايانه‌اي> واحد طرح و توسعه> فرايندها

معاونت پژوهشي و فناوري> مركز اطلاعات، آمار وامور رايانه‌اي> واحد طرح و توسعه> فرايندها

 رديف

 نام فرآيند

 كد فرآيند

 1

ا نتخاب راهكارهاي مناسب و انجام برنامه‎ريزي براي خريد يا برون‎سپاري سيستم‎‎هاي نرم‎افزاري

/I-VR74-01

 2

 انتخاب راهكارهاي مناسب و انجام برنامه‌ريزي براي توليد، مهندسي مجدد و يكپارچه‎سازي سيستم‌هاي نرم‌افزاري

/I-VR74-02

 3

 ارتقاء، به‌روز رساني و ارائه خدمات پشتيباني سيستم‌هاي نرم‌افزاري و بانك‌هاي اطلاعاتي

/I-VR74-03

4

 تهيه و تكميل مستندات سيستم‌هاي نرم‌افزاري

/I-VR74-04

5

 صدور مجوز خريد سيستم هاي نرم افزاري

/I-VR74-05

6

 امكان سنجي سيستم‌هاي نرم افزاري دانشگاه

/I-VR74-06

7

 انتخاب راهكارهاي مناسب و انجام برنامه‌ريزي لازم براي استقرار سيستم‌هاي نرم‌افزاري

/I-VR74-07

8

 ارائه خدمات  مشاوره

/I-VR74-08

9

تهيه فايل هاي پشتيبان

/I-VR74-09

3536 :تعداد دفعات بازید


Home Page  About us  Contact us  Site Map 
©2006-2010 Ferdowsi University Of Mashhad.